1397/6/28

آزمون آغازین ورودی فارسی از پایه هفتم به هشتم (دوره کتاب فارسی هفتم) | مهر ماه 1397

ادبیات فارسی هشتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

با توجه به عبارت «أنت ضَيفي لِثلاثة أيام.» معنى ثلاثة أيام كدام است؟