1397/6/28

آزمون آغازین ورودی فارسی از پایه ششم به هفتم (دوره کتاب فارسی ششم ابتدائی) | مهر ماه 1397

فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تنها مجانب قائم تابع $f(x)=\frac{b{{x}^{2}}+4}{{{x}^{2}}-ax-3}$، خط $x=1$ است. فاصلۀ نقطۀ تلاقی مجانب‌ها تا مبدأ مختصات كدام است؟