1397/6/28

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه چهارم به پنجم ابتدائی (دوره کتاب علوم چهارم دبستان) | مهر ماه 1397

علوم تجربی پنجم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

برای پاک کردن $126/9$ گرم اسید چربی که مسیر لوله‌ی آب را مسدود کرده است، به $24$ گرم سدیم‌هیدروکسید ${\scriptstyle{}^{0}/{}_{0}}75$ خالص نیاز است. هر مولکول از اسید چرب شامل چند اتم است؟ (زنجیر آلکیل اسید چرب، دارای یک پیوند دوگانه است.) $(C=12,H=1,O=16,Na=23:g.mo{{l}^{-1}})$