1397/6/28

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه چهارم به پنجم ابتدائی (دوره کتاب علوم چهارم دبستان) | مهر ماه 1397

علوم تجربی پنجم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

نیروی الکتروموتوری $({{E}^{{}^\circ }})$ واکنش: $M(s)+2A{{g}^{+}}(aq)\to {{M}^{2+}}(aq)+2Ag(s)$، برابر 1/56+ ولت و ${{E}^{{}^\circ }}$ الکترود نقره برابر 0/80+ ولت است. ${{E}^{{}^\circ }}$ الکترود فلز $M$، برابر .......... ولت است و کاتیون $A{{g}^{+}}(aq)$، ............ از کاتیون ${{M}^{2+}}(aq)$ است.