1397/6/28

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه سوم به چهارم ابتدائی (دوره کتاب علوم سوم دبستان) | مهر ماه 1397

علوم تجربی چهارم دبستان
شامل مباحث: درس 1: زنگ علوم
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

معلم به گروهی از دانش آموزان که برای «بررسی تأثیر نوع خاک بر رشد گیاه» آزمایشی را طراحی نموده و نتایج آن را در جدولی که در زیر آمده است نوشته اند؛ امتیاز کامل نداد. اشکال کار آن ها با توجه به جدول کدام است؟