1397/6/27

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه دوم به سوم ابتدائی (دوره کتاب علوم دوم دبستان) | مهر ماه 1397

علوم تجربی سوم دبستان
شامل مباحث:
  تعداد سوالات: 40
  سطح دشواری: متوسط
  شروع: آزاد
  پایان: آزاد

برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

پیش نمایش صفحه اول فایل

چنان‌چه ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن آرایه‌های «حسن تعلیل، ترصیع، جناس ناهمسان، مجاز، تشبیه» از بالا به پایین مرتّب سازیم، کدام ترتیب درست است؟

الف) قطرۀ خون تازه‌ای از تو رسیده بر دلم / به که به دیده جا دهم تازه رسیدۀ تو را

ب) اندرین فصل گل‌افشان جا به طرف جوی جوی / برکش آواز و ببر از بلبل خوش‌گوی گوی

ج) قامتم از خمیدگی صورت چنگ شد ولی / چنگ نمی‌توان زدن زلف خمیدۀ تو را

د) شکّرشکن است یا سخن‌گوی من است / عنبرذقن (چانه) است یا سمن‌بوی من است

ه) پیش دهنت پسته…