فرزین مرادی


این صفحه 657 بار بازدید شده

مقطع: دبستان
استان: مازندران
شهر: تنکابن
ناحیه آموزشی:
مدرک تحصیلی: لیسانس
رشته تحصیلی:
مدرسه محل کار:
تلفن:
ایمیل:

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

10 تا 0/01 برابر است با 0/1 و 100 تا 0/001 برابر است با یک دهم 0/6 برابر است با 6 تا 0/1 0/60 برابر…

31 اردیبهشت

1- مرتبه ی رقم ها درست زیر هم نوشته شود. (اگر عددی مرتبه ای را نداشته باشد به جای آن صفر می گذاریم.)…

31 اردیبهشت

1- بدون توجه به محل ممیزها، دو عدد را در هم ضرب می کنیم 2- سپس در حاصل ضرب به تعداد مجموع رقم های اعشاری…

31 اردیبهشت

آخرین دبیران فعال در این مقطع تحصیلی