گروه منطق و فلسفه

مقطع: دوره دوم متوسطه- نظری
گروه آموزشی: فلسفه و منطق
استان: تهران
شهر: تهران
ناحیه آموزشی: منطقه 19 تهران
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس
رشته تحصیلی:
مدرسه محل کار: نیکان
تلفن:
ایمیل:

محتواهای مرتبط با دبیر

پرسش های پاسخ داده شده

✅با توجه به عبارات زیر، به ترتیب چه مغالطه هایی صورت گرفته است؟ «در این مقاله که درباره ی هوش در مجله…

پاسخ: گزینه دو
پاسخ تشریحی:
هر کتاب روانشناسی یادگیری یک بحث این چنین دارد،اما هر بحث این چنین از کتاب روانشناسی یادگیری گرفته نشده است(موجبه کلیه به موجبه کلیه عکس شده) ، مغالطه ایهام انعکاس است.
عبارت دوم بر یک ادعای کلی ، اصرار وجود دارد و نقض ادعا را تنها یک استثنای قابل چشم پوشی می دانند.

3 فروردین
تفاوت تقابل و عکس مستوی در چیست؟

در تقابل موضوع و محمول ثابت است اما در عکس مستوی جای موضوع و محمول عوض می شود.در تقابل سور یا نسبت و یا هر دو تغییر می یابد، اما در عکس مستوی کیف و صدق باقی است و تنها سور موجبه کلیه به جزئی تبدیل می شود.

3 فروردین
چگونه می توان به قضیه ی متداخل دست یافت؟

 اگر کیفیت و نسبت قضیه را ثابت نگه داریم و فقط سور یا کَمّ قضیه را  تغییر دهیم به قضیه ی متداخل دست می یابیم.

3 فروردین
چرا در عکس مستوی قضیه موجبه کلیه، کَمّ یا سور آن تغییر می کند؟

برای اینکه بتوان از قضیه ای صادق به عکس مستوی صادق رسید. اگر سور موجبه کلی به جزئی تغییر نیابد، در برخی از قضایا به قضیه کاذب می رسیم ،بنابراین برای اینکه همیشه به قضیه ای صادق برسیم می گوییم عکس موجبه کلیه ،موجبه جزئیه است.

مثلاً : هر اسبی علفخوار است. نمی توان گفت هر علفخواری اسب است. لذا باید گفت بعضی علفخوارها اسب هستند.

3 فروردین
چرا قضایای سالبه جزئیه عکس لازم الصدق ندارد؟

در عکس مستوی وقتی اصل قضیه صادق است ، عکس آن نیز صادق است .اما در سالبه جزئیه همیشه به صدق عکس نمی رسیم، حتی اگر بخواهیم تغییری در سور آن نیز بدهیم باز هم نمی توان به صدق آن رسید. بنابراین بر طبق یک قانون کلی می گوییم سالبه ی جزئیه عکس لازم الصدق ندارد.

3 فروردین

آخرین دبیران فعال در این گروه آموزشی