نمونه سوال پیشنهادی آزمون نوبت دوم ادبیات فارسی نهم با پاسخنامه| سری 3
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

نمونه سوال پیشنهادی آزمون نوبت دوم ادبیات فارسی نهم با پاسخنامه| سری 3


مهران کوشکیان    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 137     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
نمونه سوالات آزمون نوبت دوم فارسی نهم با پاسخنامه | سری 1
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

نمونه سوالات آزمون نوبت دوم فارسی نهم با پاسخنامه | سری 1


مهران کوشکیان    نوع فایل : آزمون نوبت دوم    دانلود : 226     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
نمونه سوالات آزمون نوبت اول فارسی نهم با پاسخنامه | سری 1
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

نمونه سوالات آزمون پایانی اول فارسی نهم با پاسخنامه | سری 1


مهران کوشکیان    نوع فایل : آزمون نوبت اول    دانلود : 166     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
ارزشیابی مستمر فارسی خوانداری نهم با پاسخ | فصل دوم: شکفتن
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

ارزشیابی مستمر فارسی خوانداری نهم با پاسخ فصل دوم: شکفتن


مهران کوشکیان    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 93     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
ارزشیابی مستمر فارسی خوانداری نهم با پاسخ | فصل اول: زیبایی آفرینش
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

ارزشیابی مستمر فارسی خوانداری نهم با پاسخ فصل اول: زیبایی آفرینش


مهران کوشکیان    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 110     بروزرسانی شده در 4 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | معنی لغات و شعر ستایش
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

شامل: + معنی لغات مهم + معنی ابیات ₪₪₪₪ ستایش فارسی خوانداری نهم ₪₪₪₪ »»»» با گاما گام به گام پیش روید««««


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 279     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 1: آفرینش همه تنبه خداوندِ دل است
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی ابیات + پاسخ خود ارزیابی + پاسخ گفت…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 314     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 2: عجایب صنع حق تعالی
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی عبارتهای مهم درس + پاسخ خود ارزیابی…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 287     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 3: مثل آیینه
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی بیت قسمت اول درس + معنی ابیات شعر…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 246     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 4: هم نشین
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی عبارت ها و بیت های مهم درس + پاسخ…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 282     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 6: آداب زندگی
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی عبارت های مهم درس + پاسخ خود ارزیابی…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 266     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 7: پرتوِ اُمید
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی بیت های های شعر پرتو امید + پاسخ…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 280     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 8: همزیستی با مامِ میهن
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی بیت های های متن درس + پاسخ خود ارزیابی…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 376     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 9: راز موفقیت
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + پاسخ خود ارزیابی + پاسخ گفت و گو + پاسخ…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 155     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 10: آرشی دیگر
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی ابیات شعر آرشی دیگر + پاسخ خود ارزیابی…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 142     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 11: زن پارسا
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی عبارت‌های مهم متن درس + پاسخ خود…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 107     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 12: پیام آور رحمت
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی عبارت‌های مهم متن درس + پاسخ خود…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 101     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 13: آشنای غریبان
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی ابیات شعر آشنای غریبان + معنی ابیات…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 130     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 14: پیدای پنهان
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی بیت‌ها و عبارت‌های مهم درس + پاسخ…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 111     بروزرسانی شده در 1 مهر 96
راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم | درس 16: آرزو
ادبیات فارسی نهم دوره اول متوسطه

راهنمای گام به گام فارسی خوانداری نهم شامل: + معنی لغات مهم + معنی عبارت‌های مهم متن درس + پاسخ خود…


مهران کوشکیان    نوع فایل : راهنمای گام به گام    دانلود : 95     بروزرسانی شده در 1 مهر 96