سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 1: مواد و نقش آنها در زندگی
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 398     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 2: رفتار اتم ها با یکدیگر
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 379     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 3: به دنبال محیطی بهتر برای زندگی
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 42     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 4: حرکت چیست؟
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 70     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 5: نیرو
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 52     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 6: زمین ساخت ورقه ای
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 43     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 7: آثاری از گذشته زمین
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 34     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 8: فشار و آثار آن
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 50     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 9: ماشین ها
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 55     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 10: نگاهی به فضا
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 28     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 11: گوناگونی جانداران
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 34     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 12: دنیای گیاهان
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 35     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 13: جانوران بی مهره
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 27     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 14: جانوراه مهره دار
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 31     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
سؤالات طبقه بندی شده امتحانات هماهنگ استانی علوم تجربی پایه نهم با جواب | فصل 15: با هم زیستن
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

این فایل شامل سوالات آزمونهای هماهنگ استانی پایه نهم در خرداد ماه 95 تمامی استان هاست که به صورت طبقه…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : مجموعه سوال طبقه بندی شده    دانلود : 34     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
تحقیق جمع آوری اطلاعات صفحه 2 علوم تجربی نهم | چگونگی به کارگیری فلزهای مختلف از زمان کشف تاکنون
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

علوم تجربی پایه نهم موضوع تحقیق جمع آوری اطلاعات چگونگی به کارگیری فلزهای مختلف از زمان کشف تا کنون


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : کتاب، تحقیق، جزوه و ...    دانلود : 37     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
گفت و گو کنید صفحه 5 علوم تجربی نهم | چرخۀ ساده نیتروژن در طبیعت
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

گفت و گو کنید صفحه 5 کتاب علوم تجربی پایه نهم چرخه ساده نیتروژن در طبیعت فایل فلش در خصوص چرخه نیتروژن…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : کتاب، تحقیق، جزوه و ...    دانلود : 37     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
گفت و گو کنید صفحه 8 علوم تجربي نهم | نقش و مقایسه عنصرها در پوسته زمین و بدن انسان
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

گفت و گو کنید صفحه 8 کتاب علوم تجربی پایه نهم در شکل زیر درصد برخی از عنصرها در پوسته زمین و بدن انسان…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : کتاب، تحقیق، جزوه و ...    دانلود : 28     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
گفت و گو کنید صفحه 11 علوم تجربي نهم | کاربردهای گوناگون پلیمرهای طبیعی
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

گفت و گو کنید صفحه 11 کتاب علوم تجربی پایه نهم دربارۀ کاربردهای گوناگون پلیمرهای طبیعی در زندگی گفت…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : کتاب، تحقیق، جزوه و ...    دانلود : 51     بروزرسانی شده در 3 مهر 96
تحقیق جمع آوری اطلاعات صفحه 12 علوم تجربی نهم | کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی‌ ها، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

تحقیق جمع آوری اطلاعات: کاربرد انواع پلاستیک، ویژگی‌ ها، میزان تولید سالیانه و کد بازگردانی آنها - کد…


آموزش مجازی علوم نهم    نوع فایل : کتاب، تحقیق، جزوه و ...    دانلود : 356     بروزرسانی شده در 3 مهر 96