آزمون های دوره آموزشی تابستان 23امین المپیاد کامپیوتر | آزمون های نظری
ثبت شده در 30 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

دوره آموزشی تابستان بیست و سومین المپیاد کامپیوتر - آزمون نظری اول - آزمون نهایی نظری اول - آزمون نهایی…


آموزشی المپیاد کامپیوتر    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 53
آزمون های دوره آموزشی تابستان 23امین المپیاد کامپیوتر | آزمون های عملی برنامه نویسی
ثبت شده در 30 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

دوره آموزشی تابستان بیست و سومین المپیاد کامپیوتر - آزمون آزمایشی اول - آزمون عملی اول: سری 1 - آزمون…


آموزشی المپیاد کامپیوتر    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 52
آزمون های دوره آموزشی تابستان 23امین المپیاد کامپیوتر | درس گراف
ثبت شده در 30 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

دوره آموزشی تابستان بیست و سومین المپیاد کامپیوتر - آزمون نهایی گراف


آموزشی المپیاد کامپیوتر    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 77
آزمون های دوره آموزشی تابستان 23امین المپیاد کامپیوتر | درس ترکیبات
ثبت شده در 30 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

دوره آموزشی تابستان بیست و سومین المپیاد کامپیوتر - آزمون نهایی ترکیبات


آموزشی المپیاد کامپیوتر    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 54
آزمون های دوره آموزشی تابستان 23امین المپیاد کامپیوتر | زبان برنامه سازی ++C/C
ثبت شده در 30 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

دوره آموزشی تابستان بیست و سومین المپیاد کامپیوتر - آزمون درس زبان برنامه سازی ++C/C


آموزشی المپیاد کامپیوتر    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 43
آزمون های دوره آموزشی تابستان 23امین المپیاد کامپیوتر | درس الگوریتم
ثبت شده در 30 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

دوره آموزشی تابستان بیست و سومین المپیاد کامپیوتر - آزمون پایانی درس الگوریتم


آموزشی المپیاد کامپیوتر    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 44
آزمون های دوره آموزشی تابستان 22امین المپیاد کامپیوتر | آزمون های نظری
ثبت شده در 30 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

دوره آموزشی تابستان بیست و دومین المپیاد کامپیوتر - آزمون نظری اول - آزمون نظری دوم - آزمون نهایی نظری…


آموزشی المپیاد کامپیوتر    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 78
آزمون های دوره آموزشی تابستان 22امین المپیاد کامپیوتر | آزمون های عملی برنامه نویسی
ثبت شده در 30 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

دوره آموزشی تابستان بیست و دومین المپیاد کامپیوتر - امتحان عملی آزمایشی - امتحان عملی اول - امتحان عملی…


آموزشی المپیاد کامپیوتر    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 53
آزمون های دوره آموزشی تابستان 22امین المپیاد کامپیوتر | درس گراف
ثبت شده در 30 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

دوره آموزشی تابستان بیست و دومین المپیاد کامپیوتر - آزمون نهایی گراف


آموزشی المپیاد کامپیوتر    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 56
آزمون های دوره آموزشی تابستان 22امین المپیاد کامپیوتر | درس ترکیبات
ثبت شده در 30 تیر 94
المپیاد کامپیوتر سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و فیزیک

دوره آموزشی تابستان بیست و دومین المپیاد کامپیوتر - آزمون نهایی ترکیبات


آموزشی المپیاد کامپیوتر    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 60