سوالات مرحله اول با کلید | بیست و پنجمین دوره المپیاد شیمی ایران
ثبت شده در 20 خرداد 94
المپیاد شیمی سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و تجربی

سوالات مرحله اول با کلید | بیست و پنجمین دوره المپیاد شیمی ایران سال 1393 تهیه و تنظیم پاسخنامه: احسان…


irancho1 المپیاد    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 654
سوالات مرحله اول با پاسخ تشریحی | بیست و چهارمین دوره المپیاد شیمی ایران
ثبت شده در 20 خرداد 94
المپیاد شیمی سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و تجربی

سوالات مرحله اول با پاسخ تشریحی | بیست و چهارمین دوره المپیاد شیمی ایران تاریخ برگزاری: 30 بهمن 1392…


irancho1 المپیاد    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 253
سوالات مرحله اول با کلید | بیست و سومین دوره المپیاد شیمی ایران
ثبت شده در 20 خرداد 94
المپیاد شیمی سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و تجربی

سوالات مرحله اول با کلید | بیست و سومین دوره المپیاد شیمی ایران زمان برگزاری: 25 بهمن 1391 *** منبع:…


irancho1 المپیاد    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 127
سوالات مرحله اول با کلید | بیست و دومین دوره المپیاد شیمی ایران
ثبت شده در 20 خرداد 94
المپیاد شیمی سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و تجربی

سوالات مرحله اول با کلید | بیست و دومین دوره المپیاد شیمی ایران *** منبع: آیریسک www.irysc.ir ***


irancho1 المپیاد    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 100
سوالات مرحله اول با کلید | بیست و یکمین دوره المپیاد شیمی ایران
ثبت شده در 20 خرداد 94
المپیاد شیمی سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و تجربی

سوالات مرحله اول با کلید | بیست و یکمین دوره المپیاد شیمی ایران *** منبع: آیریسک www.irysc.ir ***


irancho1 المپیاد    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 111
سوالات مرحله اول با کلید | بیستمین دوره المپیاد شیمی ایران
ثبت شده در 20 خرداد 94
المپیاد شیمی سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و تجربی

سوالات مرحله اول با کلید | بیستمین دوره المپیاد شیمی ایران *** منبع: آیریسک www.irysc.ir ***


irancho1 المپیاد    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 112
سوالات مرحله اول با کلید | نوزدهمین دوره المپیاد شیمی ایران
ثبت شده در 20 خرداد 94
المپیاد شیمی سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و تجربی

سوالات مرحله اول با کلید | نوزدهمین دوره المپیاد شیمی ایران *** منبع: آیریسک www.irysc.ir ***


irancho1 المپیاد    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 69
سوالات مرحله اول با کلید | هجدهمین دوره المپیاد شیمی ایران
ثبت شده در 20 خرداد 94
المپیاد شیمی سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و تجربی

سوالات مرحله اول با کلید | هجدهمین دوره المپیاد شیمی ایران *** منبع: آیریسک www.irysc.ir ***


irancho1 المپیاد    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 81
سوالات مرحله اول با کلید | هفدهمین دوره المپیاد شیمی ایران
ثبت شده در 20 خرداد 94
المپیاد شیمی سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و تجربی

سوالات مرحله اول با کلید | هفدهمین دوره المپیاد شیمی ایران *** منبع: آیریسک www.irysc.ir ***


irancho1 المپیاد    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 88
سوالات مرحله اول با کلید | شانزدهمین دوره المپیاد شیمی ایران
ثبت شده در 20 خرداد 94
المپیاد شیمی سوم دبیرستان دبیرستان رشته ریاضی و تجربی

سوالات مرحله اول با کلید | شانزدهمین دوره المپیاد شیمی ایران *** منبع: آیریسک www.irysc.ir ***


irancho1 المپیاد    نوع فایل : آزمونک    دانلود : 66