لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تشخیص وزن یک بیت

   پروین دارجی
  13 شهریور 18:34

15 پرسش 19 پاسخ 115 امتیاز
علوم و فنون ادبی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

وزن بیت زیر را بنویسید .
اگر باران به کوهستان نبارد *** به سالی دجله گردد خشک رودی


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آرمین عبدالحسینی
  14 شهریور 23:38

52 پرسش 89 پاسخ 651 امتیاز

اگر باران به کوهستان نبارد / به سالی دجله گردد خشک رودی

مـفاعـیلن مفاعیلن فعولن / مـفـاعیـلن مفـاعیـلن فــعـولن

این وزن هفتمین وزن پرکاربرد زبان فارسی است که خسرو و شیرین نظامی و خیلی دیگه از کتب عاشقانه بر این وزن آمده اند.

   از دریا آموختم هر ک از حدش گذشت غرقش کنم⁦❤️⁩ A
  11 دی 17:28

6 پرسش 173 پاسخ 760 امتیاز

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

   GO Die .
  22 شهریور 21:42

11 پرسش 135 پاسخ 176 امتیاز

مـفاعـیلن مفاعیلن فعولن / مـفـاعیـلن مفـاعیـلن فــعـولن

   faeghe sh
  9 اردیبهشت 20:36

0 پرسش 13 پاسخ 13 امتیاز

مفاعیلن مفاعیلن فعولن ... مفاعیلن مفاعیلن فعولن

   مهدی خان بابایی
  9 دی 18:06

0 پرسش 11 پاسخ 26 امتیاز

مفاعیلن مفاعیلن فعولن|مفاعیلن مفاعیلن فعولن

   ناصر شجاع زاده
  6 آذر 14:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

ا گر با ران u ـ ـ ـ مفاعیلن
ب کو هس تان u ـ ـ ـ مفاعیلن
ن با رد u ـ ـ فعولن
................
به سا لی دج u ـ ـ ـ مفاعیلن
ل گر دد خشu ـ ـ ـ مفاعیلن
ک رو دی u ـ ـ فعولن
بحر هزج مسدس محذوف

   
  18 شهریور 0:21

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

   شمسی شعبانی
  16 شهریور 13:39

127 پرسش 173 پاسخ 900 امتیاز

مفاعیلن مفاعیلن فعولن/ مفاعیلن مفاعیلن فعولن

   mAhOoR mels
  13 شهریور 20:38

1 پرسش 453 پاسخ 430 امتیاز

باید واسه سوالتون علومو فنون یازدهمو انتخاب میکردین ن دهمو.....

   mAhOoR mels
  14 شهریور 20:48

1 پرسش 453 پاسخ 430 امتیاز

پس منتظر معلمین باشین