لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تبدیل مولکول های درشت مولکول به منوساکارید تحت تاثیر آنزیم های لوله گوارش

   A :(
  10 شهریور 15:19

10 پرسش 122 پاسخ 149 امتیاز
زیست شناسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

تحت تاثیر آنزیم های کدام بخش لوله ی گوارش ، مولکول های درشت متشکل از مولکول 4 گلوکز ، به منو ساکارید تبدیل می شوند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.