لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

استوکیومتری واکنش کلسیم کربنات و پتاسیم نیترات بر اثر گرما

   Ali Akbar B.
  30 مرداد 12:27

2 پرسش 9 پاسخ 49 امتیاز
شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مخلوطی به وزن 505گرم از کلسیم کربنات و پتاسیم نیترات بر اثر گرما (دمای زیر 500درجه سلسیوس)تجزیه می شود در صورتی که گاز خروجی 0/5 مول متان به طور کامل واکنش دهد واکنش دهد درصد جرمی کلسیم کربنات در این مخلوط کدام است؟
(N=14_O=16_K=39_Ca=40_C=12)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آتنا عطایی
در 19 شهریور 18:10

3 پرسش 8 پاسخ 28 امتیاز

این دو واکنش انجام شده:
CaCO3--->CaO +Co2
2KNO3--->2KNO2+O2
گازی که با متان واکنش می دهد O2 است:
CH4+2 O2--->CO2+2 H2O
با تشکیل استوکیومتری: 0/5 مول متان معادل 2 مول پتاسیم نیترات (با جرم مولی 101) است که کلا 202 g مخلوط واکنش اولیه را تشکیل می دهد.
505-202=303 g جرم کلسیم کربنات است که 60 % مخلوط اولیه را تشکیل می دهد.

امید وارم مفید باشه. (:

   Ali Akbar B.
در 2 شهریور 17:57

2 پرسش 9 پاسخ 49 امتیاز

کسی نبود جواب بده