لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مجموع سه عدد که دنباله حسابی تشکیل می دهند برابر 30 و حاصلضرب آن ها 910 است

   محسن سلطانی
  27 مرداد 21:09

20 پرسش 6 پاسخ 137 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

مجموع سه عدد که دنباله حسابی تشکیل می دهند برابر 30 و حاصلضرب آن ها 910 است این اعدا را مشخص کنید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   P.S ❤
در 28 مرداد 10:08

9 پرسش 10 پاسخ 114 امتیاز

7،10،13

   سالار صالحی
در 28 مرداد 21:51

0 پرسش 22 پاسخ 107 امتیاز

سه عدد را a-d , a , a+d درنظر میگیریم حاصل جمع آنها برابر 3a میباشد پس جمله وسط 10 است
از ضرب سه عدد فوق داریم: 910=l 1000-10d^2بنابراین d برابر است با مثبت و منفی 3 که در هر دوحالت سه جمله دنباله فوق 7 و 10 و 13 میباشند

   شمسی شعبانی
در 28 مرداد 19:55

95 پرسش 130 پاسخ 595 امتیاز

7،10،13