لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مسئله از اجتماع و اشتراک مجموعه ها

   محسن سلطانی
  27 مرداد 20:57

20 پرسش 5 پاسخ 124 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

از 51 دانش آموز یک دبیرستان 35 نفر در کلاس ادبیات و 31 نفر در کلاس عربی و 23 نفر در هر دو کلاس شرکت کرده اند چند نفر در هیچ یک از دو کلاس شرکت نکرد ه اند.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی حسینی
در 7 شهریور 13:04

0 پرسش 11 پاسخ 46 امتیاز

23 اشتراک این دو مجموعه است پس برای بدست اوردن تعداد شرکت کنندگان در کلاس فارسی مینویسیم

35-23=12

و تعداد دانش اموزان کلاس عربی می شود

31-23=8

بعد برای شناسایی تعداد افراد شرکت نکرده در هیچ کلاسی می نویسیم

8+12+23-51=8

   آیناز پدرام فر
در 28 مرداد 15:04

10 پرسش 81 پاسخ 549 امتیاز

(۳۵+۳۱)_ ۲۳= ۴۳
۵۱_۴۳= ۸

   محمد فرخنده
در 1 شهریور 23:22

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

35+31-25

   jahad m
در 29 مرداد 16:04

2 پرسش 3 پاسخ 10 امتیاز

8نفر