لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

وابسته پیشین

   سهیل R
  25 مرداد 14:14

4 پرسش 2 پاسخ 20 امتیاز
فارسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

این همان بلبل گویاست که صیاد قضا *** نایش از نغمه فرو بست و پرش از پرواز
دراین بیت از ما وابسته های پیشین رو خواسته و گفته که فقط *همان* وابسته ی پیشن است
چرا نباید *این* هم وابسته باشه


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آیناز پدرام فر
در 25 مرداد 16:21

17 پرسش 125 پاسخ 892 امتیاز

"این" در اینجا ضمیر اشاره است نه صفت  اشاره و در نقش هسته و نهاد است .


به این دو جمله توجه کن:


این کتاب را بردار "این" در نقش وابسته پیشین صفت اشاره


این را بردار "این" ضمیر اشاره و در نقش مفعول

   پروین دارجی
در 25 مرداد 16:43

11 پرسش 20 پاسخ 98 امتیاز

زیرا این هسته گروه اسمی و در نقش نهاد است
همان بلبل گویا این است
مانند این همان کیف است ..... این را بردار.