لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

نمونه هایی از نظام مندی در زندگی روزمره

   محمدحسن محمودیان
  28 تیر 23:20

11 پرسش 179 پاسخ 2578 امتیاز
تفکر و پژوهش ششم دبستان

نمونه هایی از نظام مندی در زندگی روزمره را نام ببرید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسیـن رحمـان پـور
در 29 تیر 19:39

11 پرسش 94 پاسخ 286 امتیاز

سلام
شکی نیست که زندگی روزمره دارای ماهیت نسبتاً فراگیر، ناپایدار و سیّال است و به آسانی از زیر بارِ هرگونه تعریف شانه خالی می کند. رفتارهای روزمره معمولاً و نوعاً آگاهانه، از روی تأمل و مبتنی بر محاسبات عقلانی نیست، بلکه ناشی از عادت ها و رسوبات ذهنی است. به عبارتی دیگر ، زندگی روزمره قلمرو تجربه ی مشترکی است که در آن زندگی جریان دارد و مبارزه برای هستی [اجتماعی] به صورت مادّی و نمادین در آن صورت می گیرد.