لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اصلاح جمله از نظر نگارشی

   حسیـن رحمـان پـور
  25 تیر 23:17

11 پرسش 102 پاسخ 304 امتیاز
جامع دروس نهم دوره اول متوسطه

آیـا مـی تـوانیـد عبـارت روبـرو را درسـت بخوانيـد و سپـس آن را به طـور دقیـق ویـرایـش کنید؟ ((گندم فروشا ، ارزنی آمد ، نخود آمد ، ماش فرستاديم ، برنجش مده ، برنجش بده .))


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسیـن رحمـان پـور
در 3 مرداد 8:51

11 پرسش 102 پاسخ 304 امتیاز

سلام

پـاســخ :

گندم فروشـا ، أر ، زنی آمــد ، نه خود آمــد ، ما او را فرستاديــم ، به او رنج مده ، به او برنج بــده .

   Teresa fidalgo
در 31 تیر 9:52

8 پرسش 328 پاسخ 325 امتیاز

گندم فروشا...
ارزان( ای) امد..." ارزن"
نخود امد...
ماش فرستادیم....
برنجش مده...
برنجش بده....
برای خوانشش مشکلی نیس اما ویرایشش سخته.....