لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مفهوم انتزاعی

   شاگرد م
  28 خرداد 14:34

14 پرسش 5 پاسخ 88 امتیاز
فلسفه یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

وقتی می گوییم یک مفهوم انتزاعی است، منظور دقیقا چیست؟ آیا خوشمزه بودن غذا یک مفهوم انتزاعی است؟ توضیح دهید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.