لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

قلمرو های سه گانه

   آرمین عبدالحسینی
  28 خرداد 13:58

34 پرسش 55 پاسخ 277 امتیاز
علوم و فنون ادبی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

کدام ویژگی های ادبی در ابیات زیر محسوس است؟

الا یا خیمگی خیمه فروهل / که پیشاهنگ بیرون شد ز منزل
تبیره زن بزد طبل نخستین / شتر بانان همی بندند محمل
نماز شب نزدیک است و امشب / مه و خورشید را بینم مقابل
ولیکن ماه دارد قصد بالا / فروشد آفتاب از کوه بابل


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Teresa fidalgo
در 31 خرداد 20:35

8 پرسش 320 پاسخ 318 امتیاز

مراعات نظیر و واج ارایی درقلمرو ادبی
قلمرو زبانی تناسب و استفاده از کلمات ساده و فارسی
قلمرو فکری شاعر بر این نکته توجه دارد کاپشی قرار است از جایی ب جای دیگر برویم معنی بقیه ابیاتو متوجه نشدم

   علی ارزقی
در 31 خرداد 16:30

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

واج ارایی