لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جناس و انواع آن

   آرمین عبدالحسینی
  28 خرداد 13:54

37 پرسش 82 پاسخ 496 امتیاز
علوم و فنون ادبی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

آیا در بیت زیر جناس وجود دارد؟ چرا؟

گدا را چو حاصل شود نان شام / چنان خوش بخسبد که سلطان شام


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   puzzle of my heart ‌
در 29 خرداد 10:00

8 پرسش 74 پاسخ 274 امتیاز

بله شام و شام در مصراع اول و مصراع دوم جناس تام هستن
جناس تام یعنی از نظر املایی شبیه هم و از نظر معنایی متفاوت باشن
شام در مصراع اول منظور از شام وعده غذایی هست
شام در مصراع دوم منظور از سرزمین شام هست
هردو از نظر املایی یکسان و از نظر معنایی متفاوت هستن پس جناس تام میشن

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   f h
در 4 تیر 13:36

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

بله
شام (وعده غذایی) در مصر اول با شام (سرزمین شام )جناس تام دارد
جناس تام یعنی تنها تفاوت دو کلمه از نظر معنی دو کلمه است

   mina tehrani
در 30 خرداد 19:00

3 پرسش 59 پاسخ 199 امتیاز

بله شام و شام در مصراع اول و مصراع دوم جناس تام هستن
جناس تام یعنی از نظر املایی شبیه هم و از نظر معنایی متفاوت باشن
شام در مصراع اول منظور از شام وعده غذایی هست
شام در مصراع دوم منظور از سرزمین شام هست
هردو از نظر املایی یکسان و از نظر معنایی متفاوت هستن پس جناس تام میشن

   شمسی شعبانی
در 29 خرداد 21:57

95 پرسش 132 پاسخ 594 امتیاز

بله،شام در این بیت جناس تام است،شام اولی به معنی غذای نوبت شب،و شام دوم به معنی مملکت و سرزمین شام است.

   راحیل -
در 29 خرداد 11:48

9 پرسش 38 پاسخ 85 امتیاز

سلام هم جناس تام داره شام =شام
وهم جناس افزایشی نان=چنان

   حسام محمدی
در 29 خرداد 11:33

1 پرسش 34 پاسخ 236 امتیاز

بله جناس تام که شام اول به معنای شام وعده غذایی و در مصرع دوم به معنای سرزمین شام