لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جناس و انواع آن

   آرمین عبدالحسینی
  28 خرداد 13:54

34 پرسش 55 پاسخ 277 امتیاز
علوم و فنون ادبی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

آیا در بیت زیر جناس وجود دارد؟ چرا؟

گدا را چو حاصل شود نان شام / چنان خوش بخسبد که سلطان شام


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   S.H *
در 29 خرداد 10:00

2 پرسش 60 پاسخ 167 امتیاز

بله شام و شام در مصراع اول و مصراع دوم جناس تام هستن
جناس تام یعنی از نظر املایی شبیه هم و از نظر معنایی متفاوت باشن
شام در مصراع اول منظور از شام وعده غذایی هست
شام در مصراع دوم منظور از سرزمین شام هست
هردو از نظر املایی یکسان و از نظر معنایی متفاوت هستن پس جناس تام میشن

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   f h
در 4 تیر 13:36

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

بله
شام (وعده غذایی) در مصر اول با شام (سرزمین شام )جناس تام دارد
جناس تام یعنی تنها تفاوت دو کلمه از نظر معنی دو کلمه است

   محمدحسن کریمی
در 30 خرداد 19:00

2 پرسش 48 پاسخ 142 امتیاز

بله شام و شام در مصراع اول و مصراع دوم جناس تام هستن
جناس تام یعنی از نظر املایی شبیه هم و از نظر معنایی متفاوت باشن
شام در مصراع اول منظور از شام وعده غذایی هست
شام در مصراع دوم منظور از سرزمین شام هست
هردو از نظر املایی یکسان و از نظر معنایی متفاوت هستن پس جناس تام میشن

   شمسی شعبانی
در 29 خرداد 21:57

71 پرسش 84 پاسخ 424 امتیاز

بله،شام در این بیت جناس تام است،شام اولی به معنی غذای نوبت شب،و شام دوم به معنی مملکت و سرزمین شام است.

   مهشید رمضانیان مقدم
در 29 خرداد 11:48

5 پرسش 19 پاسخ 59 امتیاز

سلام هم جناس تام داره شام =شام
وهم جناس افزایشی نان=چنان

   حسام محمدی
در 29 خرداد 11:33

0 پرسش 26 پاسخ 161 امتیاز

بله جناس تام که شام اول به معنای شام وعده غذایی و در مصرع دوم به معنای سرزمین شام