لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

رابطه ی ظاهر و مظهر

   محمد لرکی
  25 خرداد 17:51

1 پرسش 14 پاسخ 17 امتیاز
فارسی و نگارش ششم دبستان

رابطه ی ظاهر و مظهر مانند کدام رابطه است؟ با توضیح و دلیلش لطفا
1_ عادل و معتدل
2_ قاصد و مقصود
3_ شاهد و مشهد
4_ ناظر و منظور


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی حسینی
در 26 خرداد 14:25

0 پرسش 134 پاسخ 799 امتیاز

گزینه 3؛ به دلیل اینکه دو کلمه ظاهر و مظهر به ترتیب بر اوزان فاعل و مَفعَل می باشند.
و تنها در گزینه 3 ما شاهد قرارگیری این دو اوزان در کنار یکدیگر هستیم.

0  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   
در 25 تیر 19:26

11 پرسش 162 پاسخ 2536 امتیاز

گزینه 3

   محمد لرکی
در 26 خرداد 15:24

1 پرسش 14 پاسخ 17 امتیاز

ببخشید مفعل چیست؟؟اوزان چیست؟؟من تاحالا نشنیدم