لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

در ارتباط با موضوع فشار به پرسش های زیر پاسخ دهید ؟

   venom 006
  23 خرداد 13:36

1 پرسش 2 پاسخ 6 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

1.اگر وزن جسمی دو برابر و سطح تماس آن نصف شود فشار وارد بر سطح چه تغییری می کند ؟ چرا ؟

2.چرا برای احداث ساختمان روی زمین نرم استفاده از پایه یک پارچه پیشنهاد می گردد ؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ویهان فروتن
در 24 خرداد 10:36

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سوال دو چون باعث زیادشدن سطح می‌شود و هرچه سطح بیش تر فشار کمتر است وبه دلیل نرم بودن خاک سطح را زیاد می‌کنند که فشار ساختمان کم شود و خاک فرونشست نداشته باشد

   S.H *
در 23 خرداد 15:06

2 پرسش 60 پاسخ 157 امتیاز

سوال اول فشار چهار برابر میشه دلیل: فشار میشه نیرو بر سطح تو صورت کسر F که همون وزنه دوبرابر میکنیم میشه 2F تو مخرج هم 1/2A میزاریم جواب میشه 4
سوال دوم :چون برای هر خاک نسبتا پایدار و تو اکثر مناطق اب و هوایی مناسبه

   A :(
در 27 خرداد 14:57

10 پرسش 132 پاسخ 159 امتیاز

اولی : فشار 4 برابر میشه

   Mina Mazra'ii
در 25 خرداد 0:58

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

با توجه به فرمول فشار ک با نیرو رابطه دارد و اگر نیرو دو برابر شود و مساحت سطح نصف شود با جایگذاری اعداد در فرمول متوجه خواهیم شد ک فشار ۴برابر میشود
۲:هرچه مساحت سطح (A)بیشتر باشد فشار کمتری به جسم وارد میشود پس برای کاهش فشار ساختمان با استفاده از پارچه مساحت سطح را کم میکنند(مساحت سطح با فشار رابطه عکس دارد)