لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام ماهیچه ها عمل متقابل ندارند؟

   قادر جوادزاده
  22 خرداد 20:26

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

کدام ماهیچه ها عمل متقابل ندارند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مهدیه سواری
در 23 خرداد 12:39

0 پرسش 5 پاسخ 25 امتیاز

ماهیچه های صاف و قلبی

   علی حسینی
در 24 خرداد 17:39

0 پرسش 106 پاسخ 591 امتیاز

ماهیچه های صاف وقلبی

   عارفه کاظم زاده
در 29 خرداد 19:56

2 پرسش 10 پاسخ 35 امتیاز

صاف و قلبی

   نسیم بصیری
در 24 خرداد 0:12

3 پرسش 9 پاسخ 58 امتیاز

صاف و قلبی