لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کدام ماهیچه ها عمل متقابل ندارند؟

   قادر جوادزاده
  22 خرداد 20:26

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

کدام ماهیچه ها عمل متقابل ندارند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مهدیه سواری
در 23 خرداد 12:39

0 پرسش 3 پاسخ 23 امتیاز

ماهیچه های صاف و قلبی

   علی حسینی
در 24 خرداد 17:39

0 پرسش 107 پاسخ 617 امتیاز

ماهیچه های صاف وقلبی

   نسیم بصیری
در 24 خرداد 0:12

3 پرسش 8 پاسخ 47 امتیاز

صاف و قلبی