لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

Some people have two bad habits which are annoying

   سید مصطفی حسینی
  2 خرداد 16:58

4 پرسش 2 پاسخ 26 امتیاز
زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

Complete the sentence based on what you have learned.
Some people have two bad habits which are annoying. They are ..................


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسام محمدی
در 21 خرداد 20:32

0 پرسش 26 پاسخ 161 امتیاز

nagging and judging each other

   امیر محمّد مهدیوندی
در 13 خرداد 2:12

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

One of these bad habits is: every body is Judgement

   Ealia Ares
در 3 خرداد 1:17

4 پرسش 147 پاسخ 898 امتیاز

Annoying


nettlesome

irritating

worrisome

persecutor

   Ealia Ares
در 3 خرداد 1:12

4 پرسش 147 پاسخ 898 امتیاز

What

   سهیل خان
در 3 خرداد 2:00

11 پرسش 42 پاسخ 80 امتیاز

جی گفتی سوالتونو واضح بگین

   Teresa fidalgo
در 3 خرداد 13:13

8 پرسش 320 پاسخ 318 امتیاز

بر اساس آنچه آموخته اید، حکم را کامل کنید.
برخی افراد عادت بدی دارند که آزار دهنده هستند. آن ها هستند ..................
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟