لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

Some people have two bad habits which are annoying

   سید مصطفی حسینی
  2 خرداد 16:58

5 پرسش 3 پاسخ 32 امتیاز
زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

Complete the sentence based on what you have learned.
Some people have two bad habits which are annoying. They are ..................


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   حسام محمدی
در 21 خرداد 20:32

1 پرسش 34 پاسخ 236 امتیاز

nagging and judging each other

   امیر محمّد مهدیوندی
در 13 خرداد 2:12

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

One of these bad habits is: every body is Judgement

   Ealia Ares
در 3 خرداد 1:17

3 پرسش 134 پاسخ 822 امتیاز

Annoying


nettlesome

irritating

worrisome

persecutor

   سید مصطفی حسینی
در 13 مرداد 23:37

5 پرسش 3 پاسخ 32 امتیاز

This is an open question. Everyone may have his or her own suggestion which all of them are warmly welcomed

   آیناز پدرام فر
در 12 مرداد 23:19

17 پرسش 125 پاسخ 892 امتیاز

Pride and Prejudice

   Soheil Ahmadi
در 3 خرداد 2:00

16 پرسش 49 پاسخ 117 امتیاز

جی گفتی سوالتونو واضح بگین