لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اگر عدد طبیعی a اختلاف بزرگترین عدد اول یک رقمی و بزرگترین عدد اول دو رقمی کوچکتر از 25 باشد و عدد طبیعی b اختلاف کوچکترین عدد اول یک رقمی و کوچکترین عدد اول دو رقمی باشد

   ارش عمادی
  26 اردیبهشت 17:46

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

حاصل عبارت $\frac{(a,b)\times a}{b}$ چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مبینا حسینی
در 26 مرداد 12:47

5 پرسش 105 پاسخ 159 امتیاز

256

   ابوالفضل شهرکی
در 28 اردیبهشت 11:56

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

ب.عدد اول 1رقمی: 7
ب.عدد اول2رقمی: 23
aیا اختلاف: 16

b=16

(16*9)*16=2304

2304÷9= 256

حاصل = 256

   mobina amiri
در 27 اردیبهشت 15:50

1 پرسش 2 پاسخ 16 امتیاز

بزرگترین عدد اول یک رقمی: 7
بزرگترین عدد اول دو رقمی کوچکتر از 25: 23
اختلاف 23 و 7 : 16
16 = a
کوچکترین عدد اول یک رقمی: 2
کوچک ترین عدد اول دو رقمی: 11
اختلاف: 9
9 = a
(16×9)×16
ــــــــــ= 256
9