لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تقسیم 5 مداد بین سه نفر

   فرزاد معروف
  25 اردیبهشت 22:52

1 پرسش 1 پاسخ 10 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

5 مداد با شماره های 1 تا 5 بین رضا،علی و حسین تقسیم می کنیم به طوری که مدادی باقی نماند.به چند حالت می تواند این کار را انجام دهد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:09

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

aaaaaaaaaaaaaaa

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:09

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

iiiiiiiiiiiii

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:09

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

lllllllllllll

   Ealia Ares
در 27 اردیبهشت 13:19

4 پرسش 147 پاسخ 898 امتیاز

60

   علی حسینی
در 26 اردیبهشت 17:50

0 پرسش 107 پاسخ 597 امتیاز

60 حالت از روش جایگشت انجام شود.
60=3*4*5
به دلیل اینکه اگر یکی از مداد ها کم شود دیگر مدادی نخواهد ماند که جایگزین آن کنیم اعداد به تدریج کاهش می یابند.

   Asuna Yuki
در 26 اردیبهشت 14:33

4 پرسش 7 پاسخ 67 امتیاز

به نظر من 0 حالت نمیشه چون نگفته که حتما باید اندازه هم مداد داشته باشن مثلا رضا و علی میتونن هرکدوم دوتا مداد و حسین یکی داشته باشه و به همین صورت از روش جایگشت میشه:
60=3*4*5 ( * یعنی ضرب)

   حسام محمدی
در 22 خرداد 23:11

0 پرسش 33 پاسخ 208 امتیاز

جایگشته نسبتشم 5 به 3 هست که در مجموع جوابش 60

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:10

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:10

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

MMMMMMMMMMMMMMMMM

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:10

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

iiiiiiiiiiiiiiiiii

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:10

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

HHHHHHHHHHHHHHH

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:10

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

AAAAAAAAAAAAAAAAA

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:10

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

RRRRRRRRRRRRRR

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:10

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:10

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:09

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

JJJJJJJJJJJ

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:09

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

AAAAAAAAAAAAAAAAAA

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:09

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

aaaaaaaaaaaaaaa

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:09

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

eeeeeeeeeeee

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:09

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

.....

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:09

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

.............

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:09

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

...........

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:09

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

..........

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:08

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

..........

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:08

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

.......

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:08

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

.............

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:08

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

..........

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:08

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

........

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:08

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

.........

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:08

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

......

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:08

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

.......

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:07

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

...........

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:07

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

..........

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:07

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

...........

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:07

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

........

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:07

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

.........

   Ealia Ares
در 5 خرداد 23:07

0 پرسش 197 پاسخ 1182 امتیاز

............

   king shayan
در 6 خرداد 16:33

0 پرسش 11 پاسخ 6 امتیاز

از این جهت که ترتیبه حاصل میشه 5 فاکتوریل تقسیم بر 3-5 فاکتوریل که میشه 60 حالت ?

   مهدیه نصیری
در 4 خرداد 23:35

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

اولی امکان انتخاب 5تا مداد داره و بعدی 4 تا و بعدی 3 تا.بنا به اصل ضرب به 60 حالت می توان این مداد ها را بینشان تقسیم کرد

   خالق سرابی اصل
در 4 خرداد 16:22

0 پرسش 12 پاسخ 62 امتیاز

منظور سوال شونده از تقسیم به احتمال زیاد پخش کردن بوده است با این فرض داریم:
ابتدا برای هر فرد یک مداد می دهیم که به تعداد ۳×۴×۵ حالت رخ می دهد. حال دو مداد باقی مانده را باید بین سه نفر پخش کنیم که این هم به تعداد انتخاب ۲ از ۳ حالت رخ می دهد. در کل جواب برابر است با : ۳×۴×۵×۳=۱۸۰

   Teresa fidalgo
در 26 اردیبهشت 14:36

8 پرسش 329 پاسخ 326 امتیاز

Asada Shino
من با علم ریاضی جوابش ندادم با استفاده از درس منطق جواب دادم به این سوال من رشتم تجربی نیستش

   Teresa fidalgo
در 26 اردیبهشت 14:20

8 پرسش 329 پاسخ 326 امتیاز

0 حالت


به دلیل اینگه هیچ وقت 5 مداد بین سه نفر تقسیم نمیشه ک مدادی باقی نماند ک دارای 2 حالت است یا مداد باقی میماند یا مدادها به طور مساوی بین افراد تقسیم نمیشود