لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تفاوت بافت ماهیچه قلبی و ماهیچه اسکلتی

   lily- black
  25 اردیبهشت 16:05

6 پرسش 9 پاسخ 43 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

تفاوت های بافت ماهیچه قلبی را با ماهیچه اسکلتی مقایسه کنید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی حسینی
در 26 اردیبهشت 13:22

0 پرسش 107 پاسخ 597 امتیاز

1-ماهیچه های اسکلتی دارای فعالیت ارادی و ماهیچه های قلبی دارای فعالیت غیر ارادی هستند.
2-ماهیچه های اسکلتی چند هسته ای و ماهیچه های قلبی دو هسته ای هستند.
3-هر دو استوانه ای شکل و مخطط هستند(یعنی در زیر میکروسکوپ به صورت خط خطی دیده م ی شوند)
4-ماهیچه اسکلتی نارنجی یا صورتی رنگ است ولی ماهیچه قلبی قرمز رنگ است.

   ساناز حقیقت نمای اشرفی
در 30 اردیبهشت 22:33

0 پرسش 14 پاسخ 14 امتیاز

-ماهیچه های اسکلتی دارای فعالیت ارادی و ماهیچه های قلبی دارای فعالیت غیر ارادی هستند.
2-ماهیچه های اسکلتی چند هسته ای و ماهیچه های قلبی دو هسته ای هستند.
3-هر دو استوانه ای شکل و مخطط هستند(یعنی در زیر میکروسکوپ به صورت خط خطی دیده م ی شوند)
4-ماهیچه اسکلتی نارنجی یا صورتی رنگ است ولی ماهیچه قلبی قرمز رنگ است

   سروش شاه طاهری
در 27 اردیبهشت 16:21

5 پرسش 36 پاسخ 78 امتیاز

ماهیچه ی اسکلتی اعمال ارادی اما ماهیچه قلبی اعمال غیر ارادی هردو دارای رنگ قرمز هستندو محل آنها متفوت است ماهیچهی اسکلتی درتمام ماهیچه های بدن ام ماهیچه قلبی در دور قلب

   محمدمهدی سلسله
در 26 اردیبهشت 12:59

0 پرسش 144 پاسخ 138 امتیاز

تفاوت ان این است که بافت ماهیچه ای قلبی فعالیت های غیر ارادی قلب را انجام میدهد ولی بافت ماهیچه ای ارادی اسکلتی را انجام میدهد و هر دو مورد مخطط هستند و رنگ قرمز دارند ولی قلبی از یک یا چند سلول تشکیل شده ولی اسکلتی فقط از یک سلول است و....