لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تشخیص آهن ربا بین یک میله آهنی و یک میله آهن ربایی

   lily- black
  25 اردیبهشت 16:03

6 پرسش 9 پاسخ 43 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

اگر دو جسم کاملا شبیه به هم داشته باشیم و بدانیم یکی از ان ها اهنربا و دیگری اهن است چگونه میفهمید کدامشان اهن ربا و کدام اهن هستند؟ (هیچ گونه ابزاری در اختیار ندارید.)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   mobin alizadeh
در 30 اردیبهشت 22:28

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

یکی را به وسط دیگری تماس می دهیم اگر جذب کرد میفهمیم انی که به وسط ان یکی تماس داده بودیم اهن ربا است واگر جذب نکرد ان یکی اهن ربا است

   mobin alizadeh
در 30 اردیبهشت 22:28

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

یکی را به وسط دیگری تماس می دهیم اگر جذب کرد میفهمیم انی که به وسط ان یکی تماس داده بودیم اهن ربا است واگر جذب نکرد ان یکی اهن ربا است

   علی حسینی
در 27 اردیبهشت 10:51

0 پرسش 107 پاسخ 597 امتیاز

یکی را به صورت عمودی و یکی را به صورت افقی می گیریم.
میله عمودی را در سرتاسر میله افقی می کشیم اگر در وسط میله افقی نیرو کم شد و در قطبین میله افقی نیرو جاذبه بیشتر شد متوجه می شویم که میله افقی آهن ربا است و میله عمودی آهن است و اگر این اتفاق نیفتاد نتیجه برعکس می شود

   ساناز حقیقت نمای اشرفی
در 30 اردیبهشت 22:33

0 پرسش 14 پاسخ 14 امتیاز

یکی را به وسط دیگری تماس می دهیم اگر جذب کرد میفهمیم انی که به وسط ان یکی تماس داده بودیم اهن ربا است واگر جذب نکرد ان یکی اهن ربا است

   M.M .K
در 27 اردیبهشت 14:23

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

میله اول را بر وسط میله دوم عمود می کنیم؛ اگر چسبیدند،میله ای که بر وسط دیگری عمود است آهنربا است و بالعکس.

   Mr. The Best
در 25 اردیبهشت 18:58

1 پرسش 8 پاسخ 50 امتیاز

آنها را آویزان می کنیم هر کدام جهت قطب ها را مشخص کرد آن آهنربا است.

   محمدمهدی سلسله
در 26 اردیبهشت 13:01

0 پرسش 144 پاسخ 138 امتیاز

با دفع کردن شان که جذب نکند همدیگر را دو اهنربا

   ... イムɦεЯ£み
در 26 اردیبهشت 22:09

7 پرسش 22 پاسخ 81 امتیاز

با مالش آنها روی یکدیگر، اگر میله ای که بر دیگری مالش دادیم، آهنربا باشد ، میله ی آهنی را به آهنربا تبدیل کرده و در این حالت قطب های همنام یکدیگر را دفع کرده، اما اگر میله ای که بر دیگری مالش داده ایم ، میله ی آهنی باشد، در این حالت به دلیل نیروی جاذبه ، جذب آهنربا می شود