لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

واکنش نیروهای وارد بر جسم در حال سقوط

   ♛ K¡¡¡ñg ♛
  2 اردیبهشت 22:05

94 پرسش 233 پاسخ 2183 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

_جسمی ب جرم5kgاز ارتفاع مشخصی سقوط می کند؛ واکنش نیروهای وارد بر جسم؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیر عبدالشاه
در 3 اردیبهشت 1:18

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

حتی مقاومت هوا؟