لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

طراحی آزمایش برای نشان دادن انتشار خطی نور

   علی قاسمی
  2 اردیبهشت 10:36

15 پرسش 79 پاسخ 531 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد نور به خط راست منتشر می شود.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سید علی افضلی قهی
در 2 اردیبهشت 15:49

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

  سه مقواي هم اندازه را روي هم قرار داده و سوراخي را در یک قسمت آن ها (مثلا در وسط)ايجاد ميکنيم سپس مقوا هارا با فاصله و به صورت عمود بر زمين قرار ميدهيم و پشت مقواي اول چراغ قوه اي روشن ميکنيم اگر نور چراغ قوه به پرده برسد و نقطه اي نوراني روي پرده آشکار شود به اين معناست که نور به خط راست سير ميکند و از هر سه سوراخ که روي يک خط قرار دارند عبور کرده تا به پرده برسد.

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   محمدمهدی سلسله
در 15 اردیبهشت 23:39

0 پرسش 144 پاسخ 138 امتیاز

تشکیل سایه و ......