لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

پوشش خارجی بدن بندپایان

   فرید بهردار
  31 فروردین 18:20

6 پرسش 0 پاسخ 29 امتیاز
علوم تجربی چهارم دبستان

پوشش خارجی بدن بندپایان چه فواید و چه مشکلاتی برای آنها دارد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   معصومه زنگنه ابراهیمی
در 1 اردیبهشت 17:30

5 پرسش 6 پاسخ 47 امتیاز

فواید:از اندام های داخلی بدنشان محافظت می کند .

مشکلات : جلوی رشد آنها را می گیرد.

   کوثر پیری
در 19 اردیبهشت 14:06

0 پرسش 6 پاسخ 11 امتیاز


فواید : محافظ از قسمت های داخلی - مانع از دست دادن رطوبت و دمای بدنشان - سن حشره را نشان میدهد ( هر سن یکبار پوست اندازی می کند)

   ابراهیم صادقی شلمزاری
در 4 اردیبهشت 13:20

2 پرسش 10 پاسخ 16 امتیاز

با سلام
فواید : محافظ از قسمت های داخلی - مانع از دست دادن رطوبت و دمای بدنشان - سن حشره را نشان میدهد ( هر سن یکبار پوست اندازی می کند)