لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

رابطه باکتری و انسان

   عسل خانکی
  30 فروردین 20:13

5 پرسش 14 پاسخ 39 امتیاز
علوم تجربی ششم دبستان

به نظر شما باکتری وانسان چه رابطه ای میتوانند باهم داشته باشند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سیدمحمد جواد طباطبایی
در 18 اردیبهشت 18:56

3 پرسش 15 پاسخ 46 امتیاز

رابطه معلم و دانش آموز معلم سود می رساند ولی دانش آموز ضرر می رساندو اعصاب معلم را خرد می کند

   ابوالفضل آریا
در 20 اردیبهشت 16:30

0 پرسش 8 پاسخ 8 امتیاز

سلام
رابطه باکتری و انسان مثل رابطه پشه و اسب هست . پس این رابطه ، رابطه ای انگلی است .

   سبحان بهمن آبادی
در 16 اردیبهشت 9:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   زهرا زارع
در 9 اردیبهشت 21:39

3 پرسش 4 پاسخ 20 امتیاز

انگلی

   سیدمحمد جواد طباطبایی
در 1 خرداد 16:14

3 پرسش 15 پاسخ 46 امتیاز

رابطه انگلی

   ریحانه فدائی
در 28 اردیبهشت 11:25

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

رابطه انگلی

   ریحانه زمانی
در 23 اردیبهشت 21:55

11 پرسش 7 پاسخ 59 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   شيما ذبيحى
در 18 اردیبهشت 9:34

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

بعضی انگلی بعضی همیاری

   سبحان بهمن آبادی
در 16 اردیبهشت 9:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 16 اردیبهشت 9:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 16 اردیبهشت 9:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 16 اردیبهشت 9:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 16 اردیبهشت 9:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   S.H *
در 1 اردیبهشت 18:09

2 پرسش 60 پاسخ 162 امتیاز

انسان و باکتری ارتباط عجیبی با یکدیگر دارند. از یک سو برخی باکتری ها ضامن سلامت ما هستند و از سوی دیگر در برهه هایی از تاریخ بزرگ ترین دشمن بشر بوده اند. با این حال، باکتری یک شکل و ظاهر ندارد و همانند هر موجود زنده دیگری، در گونه های متعدد ظاهر می شود.باکتری ها در داخل بدن ما و در سراسر آن زندگی می کنند. به عنوان مثال معده و روده ما پر از باکتری هایی است که به تجزیه مواد غذایی کمک می کنند.
پوست بزرگ ترین اندام ما است و انواع باکتری ها در آن وجود دارند. این باکتری ها در نواحی مختلف پوست ما از انگشتان گرفته تا زیر پوست سر زندگی می کنند. جوامع باکتریایی در ریه ها و بینی هم به میزان زیاد وجود دارند.

   محمدرضا علیمرادی
در 24 اردیبهشت 19:49

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

مثل ربطه ی شته و مورچه که هر دو برای هم میفیدن

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   سبحان بهمن آبادی
در 16 اردیبهشت 9:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی

   محمد علیزاده
در 13 اردیبهشت 16:02

1 پرسش 14 پاسخ 17 امتیاز

بعضی انگلی و بعضی همزیستی همیاری

   سبحان بهمن آبادی
در 18 اردیبهشت 18:40

0 پرسش 281 پاسخ 24 امتیاز

انگلی