لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

دندان عقل چیست؟

   علی قاسمی
  30 فروردین 16:24

15 پرسش 79 پاسخ 531 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

منظور از دندان عقل چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   عسل خانکی
در 30 فروردین 19:43

5 پرسش 14 پاسخ 39 امتیاز

دندان عقل آخرین دندان در ردیف دندان های رویش یافته ی فک بالاوپایین است .به همین خاطر
افراد سنین 12تا18 راکه به سن عقل رسیده اند را روی ان گذاشته اند.

-1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Amir Mohammad 2006
در 3 اردیبهشت 21:18

9 پرسش 1 پاسخ 46 امتیاز

جز دندان های آسیای بزرگ است

   احسان بهروزپور
در 2 اردیبهشت 13:47

0 پرسش 18 پاسخ 23 امتیاز

4دندان آخری که در4گوشه دندان ما پس از بالغ شدن رشد می کند را دندان عقل می گویند که دائمی هستند و جزو دندان های آسیای بزرگ هستند.

   رجا حشمتی
در 1 اردیبهشت 10:17

6 پرسش 71 پاسخ 366 امتیاز

دندان عقل آخرین دندان در ردیف دندان های رویش یافته ی فک بالاوپایین است .به همین خاطر
افراد سنین بالای 12 راکه به سن عقل رسیده اند را روی آن گذاشته اند.

   nikwan jahandedah
در 31 فروردین 17:04

1 پرسش 14 پاسخ 10 امتیاز

دندان عقل آخرین دندان در ردیف دندان های رویش یافته ی فک بالاوپایین است .به همین خاطر
افراد سنین 12تا18 راکه به سن عقل رسیده اند را روی ان گذاشته اند.