لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

تفاوت DNA و RNA

   علی عسکرپور
  25 فروردین 23:56

2 پرسش 2 پاسخ 16 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

تفاوت dna و rna در چیست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علی قاسمی
در 26 فروردین 17:18

15 پرسش 79 پاسخ 531 امتیاز

سلام
و DNA هر دو اسید نوکلئیک هستند، اما در سه چیز تفاوت دارند؛ نخست این که برخلاف DNA که دو رشته‌ای است، RNA یک مولکول تک‌رشته‌ای است و زنجیرهٔ بسیار کوتاه تری از نوکلئوتیدها را دارد. دوم این که در حالی که DNA دارای قند دئوکسی‌ریبوز می‌باشد، RNA دارای ریبوز است (در دئوکسی‌ریبوز هیچ گروه هیدروکسیلی به حلقه پنتوزی در جایگاه ۲ پیوند ندارد). این گروه‌های هیدروکسیلی، پایداری RNA را کمتر از پایداری DNA می‌سازند زیرا داشتن گروه هیدروکسیل ریبوز را برای واکنش آبکافت آماده‌تر می‌سازد. سوم این که برخلاف DNA در RNA، باز تکمیل‌کنندهٔ آدنین، تیمین نیست بلکه اوراسیل می‌باشد که شکل متیلی‌نشده‌ای از تیمین می‌باشد.

   MINA sahraee
در 26 فروردین 11:34

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

DNA ماده وراثتی اصلی موجود در هسته سلول های ماست که در هسته به صورت خطی دیده میشه با دو انتهای متفاوت البته اندامک هایی مثل میتوکندری و کلروپلاست هم DNA از نوع حلقوی دارند نکته مهم اینه که ما DNA رو هیچوقت توی سیتوپلاسم سلول نمیبینیم و DNA از دورشته پلی نوکلئوتیدی با قند دئوکسی ریبوز تشکیل شده اما RNA تک رشته ای و از قند ریبوز تشکیل شده همچنین انواع مختلفی داره و یه کپی از ژن های DNA رو با خودش حمل میکنه پس میتونه تو سیتوپلاسم هم باشه از لحاظ تخصصی تر میشه درباره باز های آلی متفاوتی که دارند و ... هم بررسی کرد

   محمدمهدی سلسله
در 15 اردیبهشت 23:52

0 پرسش 144 پاسخ 138 امتیاز

دنا یا دزاکسی ریبو نوکلیک اسید دارای ژن است ولی RNA اینجوری نیست

   سجاد اعتمادی راد
در 1 اردیبهشت 10:54

0 پرسش 15 پاسخ 15 امتیاز

و DNA هر دو اسید نوکلئیک هستند، اما در سه چیز تفاوت دارند؛ نخست این که برخلاف DNA که دو رشته‌ای است، RNA یک مولکول تک‌رشته‌ای است و زنجیرهٔ بسیار کوتاه تری از نوکلئوتیدها را دارد. دوم این که در حالی که DNA دارای قند دئوکسی‌ریبوز می‌باشد، RNA دارای ریبوز است (در دئوکسی‌ریبوز هیچ گروه هیدروکسیلی به حلقه پنتوزی در جایگاه ۲ پیوند ندارد). این گروه‌های هیدروکسیلی، پایداری RNA را کمتر از پایداری DNA می‌سازند زیرا داشتن گروه هیدروکسیل ریبوز را برای واکنش آبکافت آماده‌تر می‌سازد. سوم این که برخلاف DNA در RNA، باز تکمیل‌کنندهٔ آدنین، تیمین نیست بلکه اوراسیل می‌باشد که شکل متیلی‌نشده‌ای از تیمین می‌باشد.

   روشنک نجات
در 29 فروردین 15:58

1 پرسش 12 پاسخ 32 امتیاز

RNA نوعی ماده وراثتی است که یک رشته ای بوده و در یکی از بازهای آلی با DNA تفاوت دارد.

   Bardiya FDR
در 27 فروردین 21:03

0 پرسش 7 پاسخ 7 امتیاز

DNA ماده وراثتی اصلی موجود در هسته سلول های ماست که در هسته به صورت خطی دیده میشه با دو انتهای متفاوت البته اندامک هایی مثل میتوکندری و کلروپلاست هم DNA از نوع حلقوی دارند نکته مهم اینه که ما DNA رو هیچوقت توی سیتوپلاسم سلول نمیبینیم و DNA از دورشته پلی نوکلئوتیدی با قند دئوکسی ریبوز تشکیل شده اما RNA تک رشته ای و از قند ریبوز تشکیل شده همچنین انواع مختلفی داره و یه کپی از ژن های DNA رو با خودش حمل میکنه پس میتونه تو سیتوپلاسم هم باشه از لحاظ تخصصی تر میشه درباره باز های آلی متفاوتی که دارند و ... هم بررسی کرد

   Bardiya FDR
در 27 فروردین 21:02

0 پرسش 7 پاسخ 7 امتیاز

DNA ماده وراثتی اصلی موجود در هسته سلول های ماست که در هسته به صورت خطی دیده میشه با دو انتهای متفاوت البته اندامک هایی مثل میتوکندری و کلروپلاست هم DNA از نوع حلقوی دارند نکته مهم اینه که ما DNA رو هیچوقت توی سیتوپلاسم سلول نمیبینیم و DNA از دورشته پلی نوکلئوتیدی با قند دئوکسی ریبوز تشکیل شده اما RNA تک رشته ای و از قند ریبوز تشکیل شده همچنین انواع مختلفی داره و یه کپی از ژن های DNA رو با خودش حمل میکنه پس میتونه تو سیتوپلاسم هم باشه از لحاظ تخصصی تر میشه درباره باز های آلی متفاوتی که دارند و ... هم بررسی کرد

   Bardiya FDR
در 27 فروردین 21:02

0 پرسش 7 پاسخ 7 امتیاز

DNA ماده وراثتی اصلی موجود در هسته سلول های ماست که در هسته به صورت خطی دیده میشه با دو انتهای متفاوت البته اندامک هایی مثل میتوکندری و کلروپلاست هم DNA از نوع حلقوی دارند نکته مهم اینه که ما DNA رو هیچوقت توی سیتوپلاسم سلول نمیبینیم و DNA از دورشته پلی نوکلئوتیدی با قند دئوکسی ریبوز تشکیل شده اما RNA تک رشته ای و از قند ریبوز تشکیل شده همچنین انواع مختلفی داره و یه کپی از ژن های DNA رو با خودش حمل میکنه پس میتونه تو سیتوپلاسم هم باشه از لحاظ تخصصی تر میشه درباره باز های آلی متفاوتی که دارند و ... هم بررسی کرد

   Bardiya FDR
در 27 فروردین 21:02

0 پرسش 7 پاسخ 7 امتیاز

DNA ماده وراثتی اصلی موجود در هسته سلول های ماست که در هسته به صورت خطی دیده میشه با دو انتهای متفاوت البته اندامک هایی مثل میتوکندری و کلروپلاست هم DNA از نوع حلقوی دارند نکته مهم اینه که ما DNA رو هیچوقت توی سیتوپلاسم سلول نمیبینیم و DNA از دورشته پلی نوکلئوتیدی با قند دئوکسی ریبوز تشکیل شده اما RNA تک رشته ای و از قند ریبوز تشکیل شده همچنین انواع مختلفی داره و یه کپی از ژن های DNA رو با خودش حمل میکنه پس میتونه تو سیتوپلاسم هم باشه از لحاظ تخصصی تر میشه درباره باز های آلی متفاوتی که دارند و ... هم بررسی کرد

   Bardiya FDR
در 27 فروردین 21:02

0 پرسش 7 پاسخ 7 امتیاز

و DNA هر دو اسید نوکلئیک هستند، اما در سه چیز تفاوت دارند؛ نخست این که برخلاف DNA که دو رشته‌ای است، RNA یک مولکول تک‌رشته‌ای است و زنجیرهٔ بسیار کوتاه تری از نوکلئوتیدها را دارد. دوم این که در حالی که DNA دارای قند دئوکسی‌ریبوز می‌باشد، RNA دارای ریبوز است (در دئوکسی‌ریبوز هیچ گروه هیدروکسیلی به حلقه پنتوزی در جایگاه ۲ پیوند ندارد). این گروه‌های هیدروکسیلی، پایداری RNA را کمتر از پایداری DNA می‌سازند زیرا داشتن گروه هیدروکسیل ریبوز را برای واکنش آبکافت آماده‌تر می‌سازد. سوم این که برخلاف DNA در RNA، باز تکمیل‌کنندهٔ آدنین، تیمین نیست بلکه اوراسیل می‌باشد که شکل متیلی‌نشده‌ای از تیمین می‌باشد.

   nikwan jahandedah
در 27 فروردین 14:14

1 پرسش 14 پاسخ 10 امتیاز

سلام
و DNA هر دو اسید نوکلئیک هستند، اما در سه چیز تفاوت دارند؛ نخست این که برخلاف DNA که دو رشته‌ای است، RNA یک مولکول تک‌رشته‌ای است و زنجیرهٔ بسیار کوتاه تری از نوکلئوتیدها را دارد. دوم این که در حالی که DNA دارای قند دئوکسی‌ریبوز می‌باشد، RNA دارای ریبوز است (در دئوکسی‌ریبوز هیچ گروه هیدروکسیلی به حلقه پنتوزی در جایگاه ۲ پیوند ندارد). این گروه‌های هیدروکسیلی، پایداری RNA را کمتر از پایداری DNA می‌سازند زیرا داشتن گروه هیدروکسیل ریبوز را برای واکنش آبکافت آماده‌تر می‌سازد. سوم این که برخلاف DNA در RNA، باز تکمیل‌کنندهٔ آدنین، تیمین نیست بلکه اوراسیل می‌باشد که شکل متیلی‌نشده‌ای از تیمین می‌باشد.