لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

رابطه کروماتید و سانترومر

   امیرمحمد عنبری
  22 فروردین 19:48

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

آیا روی هر کروماتید یک سانترومر وجود داره؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   احمد مشتطی
در 24 فروردین 1:20

0 پرسش 19 پاسخ 29 امتیاز

نه از لحاظ علمی غلطه یک کروماتیدِ جدا، کروموزم تک کروماتیدی حساب میشه و تعداد کرموزوم ها با تعداد سانترومرها در حالت طبیعی (در صورت عدم بروز جهش بزرگ) برابره