لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

جمع های اساسی نوع دوم

   فاطمه یوسفی پور
  22 اسفند 22:51

8 پرسش 10 پاسخ 54 امتیاز
ریاضی دوم دبستان

در کتاب ریاضی چند نوع جمع تدریس میشود


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.