لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آنیون و کاتیون

   محمدرضا وفایی
  23 بهمن 22:30

3 پرسش 16 پاسخ 46 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

در یک ترکیب اگر یک عنصر الکترون از دست بدهد و دیگری بگیرد کدام کاتیون و کدام آنیون میشود


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   آراد ابراهیمی مقدم
در 24 بهمن 18:52

2 پرسش 133 پاسخ 632 امتیاز

بدهد=کاتیون
بگیرد=آنیون

   ✖ـــ unrelenting ـــ✖
در 24 بهمن 17:40

134 پرسش 305 پاسخ 2933 امتیاز

کاتیون: یونی است که بار مثبت دارد و الکترون از دست میدهد.
آنیون: یونی است که بار منفی دارد و الکترون میگیرد.

پیروز باشی...

   مهسا m
در 24 بهمن 17:35

10 پرسش 258 پاسخ 818 امتیاز

یون مثبت"الکترون از دست بدهد"کاتیون

یون منفی"الکترون بگیرد"آنیون

   ابوالفضل رحمتی
در 1 اسفند 14:48

1 پرسش 5 پاسخ 7 امتیاز

اتمی که الکترون از دست می دهد به یون کاتیون تبدیل می شود و اتمی که الکترون بدست آورد آنیون نامیده می شود. فلزات الکترون از دست می دهند و نافلزات الکترون بدست می آورند.

   زهرا نظری
در 25 بهمن 22:29

1 پرسش 4 پاسخ 7 امتیاز

اگر بدهد کاتیون که یعنی همان بار مثبت
اگر بگیرد یعنی کاتیون که یعنی همان منفی
موفق باشید..

   fatemeh karimi
در 24 بهمن 17:31

5 پرسش 14 پاسخ 38 امتیاز

از دست بده میشه کاتیون یا مثبت
الکترون بگیره میشه انیون یا منفی

   الهام احمدی
در 24 بهمن 15:57

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

دوست عزیز سلام
اتمی که الکترون از دست داده کاتیون یا همان یون مثبت است و به تعداد الکترون از دست داده دارای بار مثبت می شود.
اتمی که الکترون گرفته است آنیون یا همان یون منفی است و به تعداد الکترون گرفته شده بار منفی دارد.