لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

واحد های هیستونی موجود در کروموزوم در مرحله متافاز توسط چند رشته پلی نوکلئوتیدی احاطه میشود؟

   mahdieh gh
  25 خرداد 23:55

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
زیست شناسی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

واحد های هیستونی موجود در کروموزوم در مرحله متافاز توسط چند رشته پلی نوکلئوتیدی احاطه میشود؟
خب یعنی چی ؟؟
جوابش میشه4ولی خب نمیدونم چرا!!!


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   احمدرضا صدری
در 17 مرداد 22:09

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

یک نوکلئوزوم یا هسته تن تشکیل شده از 8پروتئین هیستون از 4نوع یعنی اگر ازمابپرسند درهسته تن چندتا هیستون داریم پاسخ 8وهرگاه ازمابپرسند چندنوع پروتئین درهسته تن داریم جواب 4است. این 8تا هیستون توسط حدود 2دور دنا دربرگرفته شده است.
دنا یک پلیمر است که به ان پلی نوکلئوتید می گویند . هر دنا تشکیل شده از دورشته پلی نوکلئوتیدی
. پس ماگفتیم که دریک هسته تن حدود 2دور دنا داریم ، هردنا از 2رشته پلی نوکلئوتیدی تشکیل
شده پس جمعا هر واحد هیستونی درکروموزوم توسط 4رشته پلی نوکلئوتیدی احاطه می شود.

درضمن متافاز اورده شده در سوال برای گیج کردن دانش اموز است.

   علیرضا صفرزاده
در 31 خرداد 18:12

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

هر واحد هیستونی توسط یک dna احاطه میشه هر dna دو رشته پلی نوکلئوتیدی داره و چون توی متافاز همانند سازی انجام شده
میشه ۴ رشته پلی نوکلئوتیدی