مسئله زیر را از طریق تشکیل معادله حل کنید. | گاما

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

مسئله زیر را از طریق تشکیل معادله حل کنید.

   محمد مهدی نورانی مقدم
  4 خرداد 21:23
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

پدری 45 سال سن دارد و دو فرزند او یکی 9 سال ودیگری 14 سال دارد. پس از چند سال سن پدر بامجموع سن دو فرزندش برابر می شود( تشکیل معادله)؟


   ali rezaei
در 5 خرداد 10:03

x=تعداد سالی که باید اضافه کنیم

x+45 = x+9+x+14
x=22

   Sari Hasanzade
در 8 خرداد 14:59

به نظر من هم x+45=x+9+x+14
X=22

   محمد متین ارجمندزادگان
در 5 خرداد 2:03

I45 + x = 9 + x + 14 + x

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.