لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

آزمایش باران طلایی در شیمی یازدهم چگونه انجام می‌شود؟

   گروه شیمی
  22 اسفند 23:15

11 پرسش 12 پاسخ 66 امتیاز
شیمی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

آزمایش باران طلایی در شیمی یازدهم چگونه انجام می‌شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   گروه شیمی
در 22 اسفند 23:15

11 پرسش 12 پاسخ 66 امتیاز

به محلول پتاسیم یدید، محلول سرب(II) نیترات اضافه می کنیم.
رسوب زرد سرب(II) یدید تشکیل می شود.
مقداری آب مقطر اضافه کرده و مخلوط را هم می زنیم.
با گرما دادن رسوب حل می شود.
با سرد شدن و پس از مدتی پوسته های طلایی سرب (II) یدید ظاهر می شود.