1

چند nضلعی منتظم وجود دارد که زاویه داخلی آن عدد طبیعی باشد؟

ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

چند nضلعی منتظم وجود دارد که زاویه داخلی آن عدد طبیعی باشد؟


پاسخ ها

0
ثبت شده در 3 اسفند 19:02

می توان گفت بیشمار


0
ثبت شده در 3 اسفند 19:01

زیرا این گونه چند ضلعی ها ترتیب خاصی ندارند و در بین دیگر چند ضلعی هایی که دارای زوایایی با اندازه ی طبیعی است ظاهر می شود مانند 7 و هر عددی که بر 360 بخش پذیر نباشد


0
ثبت شده در 3 اسفند 0:33

مطمئنا بی شمار نمیشه


0
ثبت شده در 3 اسفند 0:31

یکی یکی فقط اعداد یک تا 180 رو با فرمول زیر امتحان کن تا به جواب برسی:


تعداد ضلع/(180*(تعداد ضلع-2))


0
ثبت شده در 29 بهمن 23:03

بیشمار


لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.