لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چند nضلعی منتظم وجود دارد که زاویه داخلی آن عدد طبیعی باشد؟

   محمد متین رضایی
  24 بهمن 12:06
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

چند nضلعی منتظم وجود دارد که زاویه داخلی آن عدد طبیعی باشد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد حلاجی
در 3 اسفند 0:31

یکی یکی فقط اعداد یک تا 180 رو با فرمول زیر امتحان کن تا به جواب برسی:


تعداد ضلع/(180*(تعداد ضلع-2))

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   میرحمیدرضا موسوی
در 3 اسفند 19:02

می توان گفت بیشمار

   میرحمیدرضا موسوی
در 3 اسفند 19:01

زیرا این گونه چند ضلعی ها ترتیب خاصی ندارند و در بین دیگر چند ضلعی هایی که دارای زوایایی با اندازه ی طبیعی است ظاهر می شود مانند 7 و هر عددی که بر 360 بخش پذیر نباشد

   محمد حلاجی
در 3 اسفند 0:33

مطمئنا بی شمار نمیشه

   علیرضا علیمحمدزاده
در 29 بهمن 23:03

بیشمار