چند nضلعی منتظم وجود دارد که زاویه داخلی آن عدد طبیعی باشد؟ | گاما

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چند nضلعی منتظم وجود دارد که زاویه داخلی آن عدد طبیعی باشد؟

   محمد متین رضایی
  24 بهمن 15:36
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

چند nضلعی منتظم وجود دارد که زاویه داخلی آن عدد طبیعی باشد؟


   محمد حلاجی
در 3 اسفند 0:31

یکی یکی فقط اعداد یک تا 180 رو با فرمول زیر امتحان کن تا به جواب برسی:
تعداد ضلع/(180*(تعداد ضلع-2))

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   میرحمیدرضا موسوی
در 3 اسفند 19:02

می توان گفت بیشمار

   میرحمیدرضا موسوی
در 3 اسفند 19:01

زیرا این گونه چند ضلعی ها ترتیب خاصی ندارند و در بین دیگر چند ضلعی هایی که دارای زوایایی با اندازه ی طبیعی است ظاهر می شود مانند 7 و هر عددی که بر 360 بخش پذیر نباشد

   محمد حلاجی
در 3 اسفند 0:33

مطمئنا بی شمار نمیشه

   علیرضا علیمحمدزاده
در 29 بهمن 23:03

بیشمار

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.