لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

چند nضلعی منتظم وجود دارد که زاویه داخلی آن عدد طبیعی باشد؟

   محمد متین رضایی
  24 بهمن 12:06

2 پرسش 1 پاسخ 13 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

چند nضلعی منتظم وجود دارد که زاویه داخلی آن عدد طبیعی باشد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد حلاجی
در 3 اسفند 0:31

1 پرسش 6 پاسخ 25 امتیاز

یکی یکی فقط اعداد یک تا 180 رو با فرمول زیر امتحان کن تا به جواب برسی:


تعداد ضلع/(180*(تعداد ضلع-2))

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   میرحمیدرضا موسوی
در 3 اسفند 19:02

26 پرسش 44 پاسخ 249 امتیاز

می توان گفت بیشمار

   میرحمیدرضا موسوی
در 3 اسفند 19:01

26 پرسش 44 پاسخ 249 امتیاز

زیرا این گونه چند ضلعی ها ترتیب خاصی ندارند و در بین دیگر چند ضلعی هایی که دارای زوایایی با اندازه ی طبیعی است ظاهر می شود مانند 7 و هر عددی که بر 360 بخش پذیر نباشد

   محمد حلاجی
در 3 اسفند 0:33

1 پرسش 6 پاسخ 25 امتیاز

مطمئنا بی شمار نمیشه

   علیرضا علیمحمدزاده
در 29 بهمن 23:03

0 پرسش 5 پاسخ 5 امتیاز

بیشمار