لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

کوچک ترین شمارنده اول عدد 3 به توان 37

   amir hosseyn raak
  23 دی 20:16

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

کوچک ترین شمارنده اول عدد 3 به توان 37 - عدد 5 به توان 7 چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   معلم ایرانی
در 8 بهمن 22:45

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

می شود:


5-3=2


درس نامه

چرا که دورۀ گردش وجود دارد:


1-توان اول 3 می شود:3


2-توان دوم 3 می شود:3*3=9


3-توان سوم 3 می شود:3*3*3=27


4-توان چهارم 3 می شود:3*3*3*3=81


5-توان پنجم 3 می شود:3*3*3*3*3=273


می بینیم که تکرار شده پس در هر 4توان این دوره تکرار می شود پس دورۀ گردشِ 4 تایی است.


حالا باید توان را بر 4 تقسیم کنیم. اگر باقیماندۀ تقسیم:


1 آمد: یکان 3 می شود.


2 آمد: یکان 9 می شود.


3 آمد: یکان 7 می شود.


0 آمد: یکان 1 می شود.


...............................................................................


اگر متوجه شدی (که فکر نکنم شدی !) همینو برای 5 اعمال می کنیم.


عدد 5 دورۀ گردش 2 تایی دارد:


5 و 0


1-توان اوّل 5 می شود:5


2-توان دوّم 5 می رود:10


 


حال توان را بر 2 تقسیم کرده و مسئله را حل می کنیم.


...............................................................................


حل مسئله

1- شمارندۀ اول هر عدد خودش است.


2- حالا باقیماندۀ 37/4 1 می شود. پس یکان 3 می شود.


3- حالا باقیمانده 7/2 1 می شود. پس یکان 5 است.


4- 5-3=؟ اگه اینو نتونی دیگه....


 

   حسین عسگری
در 8 بهمن 6:51

2 پرسش 18 پاسخ 48 امتیاز

آن عددخود3 است.

   علیرضا اسماعیلی
در 6 بهمن 14:07

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

3


 

   سمیه اسدی
در 2 بهمن 13:41

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

عدد فرد به هر توانی برسه حاصل عدد فرد هست. پس حاصل سه بتوان ۳۷ و پنج به توان هفت هر دو عدد فرد هستند . اگر دو عدد فرد رو از هم کم کنید جاصل عدد زوج میاید . و کوچکترین شمارنده هر عدد زوج عدد ۲ است. 

   میرحمیدرضا موسوی
در 25 دی 10:42

26 پرسش 47 پاسخ 245 امتیاز

سه به توان سی و هفت منهای پنج به توان هفت یک عدد زوج است و در ریشه ی تمام اعداد زوج 2 وجود دارد