لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

اثبات کنید هرنقطه که از دوسر پاره خط به یک فاصله است روی عمود منصف پاره خط قراردارد

   mr h80
  15 دی 19:42

2 پرسش 2 پاسخ 19 امتیاز
ریاضی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

اثبات کنید هرنقطه که از دوسر پاره خط به یک فاصله است روی عمود منصف پاره خط قراردارد


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   فرامرز نصیری زرندی
در 13 بهمن 22:39

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

با برهان خلف برو

یه نقطه در نظر بگیر و اونو از دو طرف به یک اندازه با دو سر یک پاره خط فاصله بده حالا ثابت کن که نقطه عمود به پاره خط با دو سر پاره خط نمیتونن یک اندازه نباشن

   مسلم جهان بخش
در 10 مرداد 7:40

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

نقطه مورد نظرراAوپاره خط را BCمی نامیم.طبق فرض سوال ABوACبرابرند.حال از نقطه Aبه پاره خط BCخطی عمود میکنیم.ونقطه ای که آن خط،پاره خط BCرا قطع کرده است را Hمی نامیم.حالاباید هم نهشتی دو مثلث ABHوACHرا ثابت کنیم که آن هم به حالت (وتر و یک ضلع)با همنهشت اند.پس در نتیجه دو پاره خط BHوCHنیز باهم برابرند و نقطه ی Aروی عمود منصف پاره خط BCاست.

...یا علی...