لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

به یک مجموعه باید چند عضو اضافه کنیم تا تعداد زیر مجموعه های آن حداقل 1000برابر شود؟

   امیرمحمد منصوریان
  27 اردیبهشت 12:34

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

به یک مجموعه باید چند عضو اضافه کنیم تا تعداد زیرمجموعه های ان حداقل 1000برابر شود؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نادیا احمدی
در 18 آبان 21:19

20 پرسش 42 پاسخ 212 امتیاز

حداقل 0 عضو و حداکثر 10عضو باید اضافه بشه!

   
در 29 اردیبهشت 6:41

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

۹ عضو 

   محمد محسنی
در 28 اردیبهشت 8:02

15 پرسش 64 پاسخ 349 امتیاز

فکر می کنم 10 بشه