تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پیدا کردن غلط املایی در جمله

   *Neg@r* *
  22 فروردین 12:17

40 پرسش 24 پاسخ 259 امتیاز
فارسی و نگارش هفتم دوره اول متوسطه

در کدام گزینه غلط املایی وجود ندارد؟
۱- دنیا را برای پیدا کردن پولشان جستجو می کنند و بیهوده وقت را تلف می کنند
۲- عطش مطالعه باعث شد که در همان حجرهء کوچک بماند (ء روی ه است)


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
   TARA ----RONALDO تا ابد هوادارتم
22 فروردین 16:42

7 پرسش 102 پاسخ 336 امتیاز

.گزینه یک جستجو صحیح نیست جست وجو صحیح است

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   ............ LOR.............
24 فروردین 14:24

3 پرسش 47 پاسخ 60 امتیاز

1.......................................................

   Elena Adib
22 فروردین 15:32

15 پرسش 131 پاسخ 728 امتیاز

ميشه گزينه ي يك دنيا رو براي پول جست و جو ميكنند و بيهوده وقت تلف ميكنند.