لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تعیین ویژگی های فکری متن

   آرمین عبدالحسینی
  20 دی 17:55

52 پرسش 89 پاسخ 663 امتیاز
علوم و فنون ادبی (2) یازدهم دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

ویژگی های فکری متن زیر را بیان کنید؟
بدان که شریعت، گفتِ انبیاست و طریقت، کردِ انبیاست و حقیقت، دیدِ انبیاست. سالک باید که اوّل از علم شریعت آنچه ما لابدُّ است، بیاموزد و یاد گیرد و آنگاه از عمل طریقت، آنچه مالابدُّ است به جای آورد تا از انوار حقیقت به قدر سعی و کوشش وی روی نماید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   از دریا آموختم هر ک از حدش گذشت غرقش کنم⁦❤️⁩ A
  21 دی 9:37

6 پرسش 173 پاسخ 755 امتیاز

ویژگی های فکری
1-توجه به امور اخروی
2-توجه به صفا و پالایش درون
3-نثری عرفانی است
ویژگی های ادبی
1-ارایه ی تلمیح
2-ارایه ی کنایه
3-ارایه ی تکرار یا واژه ارایی
ویژگی زبانی
1-وجود لغات عربی مثل طریقت و شریعت
2-کمی لغات فارسی اصیل

   صالح نوحه خوان
  26 دی 12:24

4 پرسش 62 پاسخ 139 امتیاز

بیان چند تعریف از اصطلاحات عرفانی