سینماتیک یک بعدی: سرعت، شتاب و مسیر حرکت
ثبت شده در 28 مرداد 94

سینماتیک یک بعدی سینماتیک یکی از شاخه های مکانیک است که به توصیف حرکت می پردازد. توصیف حرکت به چند روش انجام می شود. توصیف را می توان به وسیله نمودارها، معادلات و روابط بین کمیت ها انجام داد. در سینماتیک، حرکت با ارتباط بین کمیت هایی مانند سرعت، شتاب و جابجایی توصیف می گردد. سرعت متوسط و سرعت لحظه ای در مسیر خانه تا مدرسه، سرعت خودروی شما تغییرات زیادی دارد. اگر سرعت سنج خودرو را نگاه کنید، متوجه این تغییرات خواهید شد. سرعت سنج خودرو، سرعت لحظه ای خودرو را نشان می دهد. سرعت سنج، سرعت در یک لحظۀ خاص را نشان می دهد. سرعت لحظه ای یک وسیله را نباید با سرعت متوسط آن اشتباه گرفت. سرعت متوسط برابر مقدار مسافتی است که در واحد زمان طی شده است. سرعت متوسط به صورت نسبت مسافت به مدت زمان تعریف می شود. فرض…

دسته بندی : دانشنامه آموزشی گاما