1394/7/15

فیلم آزمایش تغییر مرکز ثقل (جرم) یک میله گونیا شکل با وزنه

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

با افزودن وزنه به قلاب های روی میله وی توان مرکز جرم را تغییر داد. دقت کنید که چگونه وزنه هایی که در طرف گونیایی شکل آویزان می شوند، گشتاور نیروهای برابری را ایجاد می کنند.
فاصله عمودی یک نیرو تا محل تکیه گاه تعیین کننده گشتاور حاصل از آن نیرو است.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 199
ثبت شده در 15 مهر 94